ATRIOWOOD

Systém chráněného bydlení ATRIO WOOD byl vyvinut s prioritním zaměřením na uspokojování bytových potřeb osob se sníženou soběstačností v důsledku jejich vyššího věku nebo omezení, plynoucích z jejich zdravotního stavu. Záměrem bylo vytvořit a nabídnout tento typ velmi žádaných bytů, jejichž výrazný nedostatek je často důvodem k umísťování seniorů v zařízeních dlouhodobých pobytových služeb, aniž by to bylo nezbytně nutné. Vedle toho, že tento postup je vůči seniorům mnohdy necitlivý, je také navíc ekonomicky značně nákladný. Systém ATRIO WOOD nabízí kvalitní a vhodné bydlení právě pro tuto cílovou skupinu obyvatel ve snaze zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Způsob využití a charakter těchto bytů předurčuje, že jejich investorem budou především municipality a nestátní organizace, ale případně i soukromí investoři, jejichž aktivity jsou zaměřeny na péči o tyto skupiny obyvatel.

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI

Tento projekt byl připravován především na základě dlouholetých zahraničních zkušeností s bydlením určeným zejména pro zdravotně znevýhodněné osoby, kterým bydlení ve standardních podmínkách může činit určité komplikace. V podobě systému ATRIO WOOD byl následně vytvořen kompilát ze všech pozitivních poznatků, které byly považovány z hlediska technického, ekonomického a především pro tuto klientelu pocitově příjemného způsobu bydlení za optimální. Úspěšnost tohoto systému byla v posledních letech ověřena již na mnoha realizovaných projektech, které prokázaly naplnění předpokladů, které byly v rámci přípravy tohoto úkolu vytyčeny.

SYSTÉM ATRIO WOOD

Systém ATRIO WOOD představuje sestavu modulového uspořádání libovolného počtu specifických malometrážních bytů s možností jejich naprosto neomezených kombinací co do počtu bytů i variability jejich skladeb v prostoru a v terénu. Stejně jako je tomu u podobných staveb v mnoha jiných, ekonomicky vyspělých zemích, i tyto objekty jsou většinou realizovány jako stavby, jejichž konstrukční systémem je vyroben z materiálů na bázi dřeva.. Vedle značné rychlosti výstavby přináší volba této moderní technologie i přijatelnou cenu celé investice, na jejíž realizaci lze navíc získat významnou dotaci z příslušného národního programu, podporujícího výstavbu těchto bytů. Samozřejmostí je pak plná bezbariérovost jednotlivých bytů i celého bytového domu

NÍZKOENERGETICKÝ STANDARD

Velký důraz je kladen na minimalizaci provozních nákladů, a proto i tepelně izolační vlastnosti celého bytového domu garantují jejich požadovaný nízkoenergetický standard. U těchto staveb je zajištěna trvalá individuální tepelná pohoda, daná možností časově neomezeného temperování každého jednotlivého bytu. Ke snížení energetické náročnosti přispívá i instalace moderních rekuperačních jednotek. Stálá rezerva teplé vody je zabezpečena zásobníkem o dostatečné kapacitě, jenž je vhodně zakomponován do kuchyňské linky, která je vždy součástí vybavení bytu. Každý byt má k dispozici vlastní zahrádku s přímým vstupem z obytné místnosti.